Tietosuojaseloste / dataskyddsbeskrivning

Tämä on Olli Rehnin valitsijayhdistyksen Suomen Parhaaksi ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.6.2023. Viimeisin muutos 27.6.2023.

Tietosuojasi on meille tärkeä. Mikäli sinulle herää kysymyksiä, voit aina olla meihin yhteydessä.

1. Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voit olla tarvittaessa yhteydessä?

REKISTERINPITÄJÄ: Olli Rehnin tukiyhdistys

E-MAIL: info@ollirehn2024.fi

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ: Olli Rehn

2. Mitä henkilötietoja käsitellään ja miksi?

Nimi
Yhteystiedot
Kotikunta
Osallistumishalukkuus kampanjaan ja tukijalistalle
Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

3. Kuka tietoja käsittelee ja siirretäänkö niitä EU:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Henkilötietojasi käsittelee Olli Rehn sekä Olli Rehnin tukiryhmän toimijat.

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin.

4. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietojasi säilytetään enintään siihen asti, kunnes peruutat suostumuksesi niiden käsittelyyn.

5. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai tiedon poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä, pyyntö tulee tehdä osoitteeseen info@ollirehn2024.fi

6. Valitusoikeus

Mikäli et ole tyytyväinen pyyntösi perusteella tekemäämme ratkaisuun tai olet sitä mieltä, että tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi on loukattu, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

Detta är Suomen Parhaaksi rf:s  register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Skapad 14.06.2023.

Ditt dataskydd är viktigt för oss. Om du har några frågor kan du alltid ta kontakt med oss.

1. Vem är registeransvarig och vem kan jag kontakta vid behov?

REGISTERANSVARIG: Olli Rehns stödförening

E-POST: info@ollirehn2024.fi

KONTAKTPERSON SOM ANSVARAR FÖR REGISTRET: Olli Rehn

2. Vilka personuppgifter behandlas och varför?

Namn
Kontaktuppgifter
Hemkommun
Vilja att delta i kampanjen och listan över supportrar
Samtycke till behandling av personuppgifter

3. Vem behandlar uppgifter och överförs dem utanför EU/EES-området?

Dina personuppgifter behandlas av Olli Rehn och aktörer i Olli Rehns stödförening.

Uppgifterna lämnas ej ut till länder utanför EU/EES-området.

4. Hur länge sparas personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas högst tills du återkallar ditt samtycke till hantering av dem.

5. Rätt till insyn och rättelse eller radering av uppgifter

Alla som finns med i registret har rätt att granska sina uppgifter som sparats i registret och kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av bristfälliga uppgifter.

Om en person vill granska uppgifter som sparats om hen eller kräva rättelse av dem eller be om radering av sina uppgifter från registret ska begäran skickas till e-postadressen: info@ollirehn2024.fi.

6. Klagorätt

Om du inte är nöjd med den lösning vi gjort utifrån din begäran eller du anser att dina rättigheter ifråga om dataskydd har kränkts kan du göra ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten. Dataskyddsmyndigheten i Finland är dataombudsmannen.